Edit history for STARSOFT Magazine 2/1993 by Starsoft Berlin

2014-05-16 17:56:43 ltk_tscc Added production 'STARSOFT Magazine 2/1993'