borg

Edits

2022-08-07 18:44:07 borg Set author to 'tonleben' (link)
2022-08-07 18:43:16 borg Set author to 'borg + air2k / tonleben' (link)
2022-08-07 18:39:44 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2022-08-07 18:39:30 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2022-08-07 18:37:11 borg Added screenshot (link)
2022-08-07 18:36:52 borg Added production 'Demovibes 13' (link)
2022-08-07 18:35:30 borg Added screenshot (link)
2022-08-07 18:35:03 borg Added production 'Demovibes 12' (link)
2022-04-17 19:19:37 borg Added screenshot (link)
2022-04-17 19:19:31 borg Added screenshot (link)
2022-04-17 19:19:22 borg Added screenshot (link)
2022-04-17 19:19:12 borg Added screenshot (link)
2020-04-15 16:48:00 borg Set author to 'dossi / tonleben' (link)
2020-04-14 20:41:08 borg Set author to 'tonleben' (link)
2020-04-14 20:39:36 borg Added link https://www.tonleben.de (link)
2020-04-14 20:39:17 borg Edited nick 'tonleben': changed name to 'tonleben'; changed abbreviation to 'tnlbn' (link)
2020-04-14 20:38:46 borg Set location to Germany (link)
2020-04-14 20:38:24 borg Set author to 'borg + air2k / Tonleben' (link)
2020-04-14 20:37:37 borg Edited nick 'borg': changed name to 'borg'; changed aliases to '' (link)
2020-04-14 20:37:22 borg Edited nick 'Borg': changed aliases to 'borg' (link)
2020-04-14 20:29:23 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2020-04-14 20:28:49 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2020-04-14 20:28:21 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2020-04-14 20:28:05 borg Set author to 'air2k / tonleben' (link)
2020-04-14 20:27:06 borg Set author to 'Borg / tonleben' (link)
2020-04-14 20:26:42 borg Set author to 'Borg / tonleben' (link)
2020-04-14 20:26:20 borg Set author to 'Borg / tonleben' (link)
2020-04-14 20:24:48 borg Set author to 'Borg / tonleben' (link)
2020-04-14 20:23:11 borg Set author to 'borg / tonleben' (link)